Záruční podmínky

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou během záruční lhůty. Délka záruční doby na výrobky zakoupené prostřednictvím našeho obchodu se stanovuje na 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím. V případě splnění daných podmínek pro dané výrobky je poskytnuta prodloužená záruka dle podmínek výrobců.

Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura). V případě uplatnění záruky po uplynutí lhůty zákonné záruky (24 měsíců) musí kupující prokázat prodloužení záruky na dané zboží (např. reklamační protokol, potvrzený záruční list).

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlu. Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

V případě, že se na výrobku projeví jakákoliv vada, je zákazník povinen ji reklamovat neprodleně po jejím zjištění, aby nedošlo vlivem dalšího užívání k poškození jiných částí výrobku! 

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následujícím způsobem:

  1. Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita, může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
  2. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat

 

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby (nebo po uplynutí doby prodloužené záruky) zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Kontrola zboží při přepravě

Při převzetí zboží se zákazník přesvědčí o správnosti počtu předaných jednotek a neporušenosti obalu. Pokud má zboží při převzetí porušený obal, kupující je povinen přesvědčit se o celistvosti a neporušenosti zboží. Má-li kupující při převzetí podezření nebo pochybnosti, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží. Toto je třeba uvést do přepravního či dodacího listu, jinak právo na mechanické poškození zboží zaniká.

Lhůta uplatnění reklamace na vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru musí být reklamovány ihned při převzetí zboží, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné například při montáži je kupující povinen oznámit ihned našemu pracovníkovi na místě, nejdéle však do 3 dnů po zakoupení. Vady materiálu je kupující povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.

Reklamaci nemůže kupující uplatnit v případě, že se jedná o vady, které zavinil vlastní dopravou, vlastní montáží, nedodržením podmínek pro užívání zboží (např. i uložením matrace na špatný typ podložky, nebo nevhodný rošt), nešetrným zacházením, neodbornou manipulací, neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se také nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů. Při zakoupení matrace je kupující povinen se řídit návodem na ošetřování výrobku, který je součástí příbalového letáku nebo uveden na štítku.

Vlastnosti, na které se nevztahuje záruka

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. Běžným opotřebením se rozumí změna barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu (např. zvlnění materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů (ČSN EN ISO 3385), trvalá deformace (proležení), která nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004. Přípustná rozměrová odchylka je +-2% na šířku i délku matrace. Dále na vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva, vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka, vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou, nebo nesprávným používáním zboží.

Uplatnění záruky

Reklamaci uplatňujte písemně prostřednictvím emailu na adresu: info@postele-loznice.com (případně na tel. čísle 606 772 766). Vždy je ale nutné naskenovat nebo ofotit a zaslat na uvedenou emailovou adresu doklad o koupi (tzn. fakturu, která zároveň slouží jako záruční list) a případně záruční list - byl-li vydán (některé typy matrací). Reklamované zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno nečistot a hygienicky nezávadné dle obecných hygienických zásad. Prodejce si vyhrazuje nárok zamítnout reklamaci z důvodu hygienického znečištění.

Sídlo společnosti Postele-Ložnice: Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město 110 00, telefon 606 772 766, email: info@postele-loznice.com