OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Postele-Ložnice  

 

Tyto obchodní podmínky je také možné si v PDF stáhnout a uložit kliknutím zde na tento odkaz

Obchodní podmínky obchodu Postele-Ložnice se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město 110 00, IČ: 04641337, DIČ: CZ790405222, provozovaném na internetové adrese www.postele-loznice.com.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Postele-Ložnice (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.postele-loznice.com a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

 • 1.2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.postele-loznice.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 • 1.3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem (např. jedná se o právnickou osobu či podnikatele), upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou zvláštní ustanovení (tzn. objednávka je učiněna s uvedením IČ fyzické či právnické osoby).
 • 1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího učiněné na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy 

 • 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, přičemž ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží (čl. 3.3). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • 3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
 
 
 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
 • 3.4.3. fakturační a dodací adresa kupujícího
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)


 • 3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky (košíku) kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)
 • 3.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (způsobu objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky)
 • 3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením Potvrzení objednávky zákazníkem (akceptace) z webového rozhraní (tzn. Kupující kliknutím potvrdí a odešle objednávku).  Prodávající přijatou objednávku ještě vždy zkontroluje (např. zda souhlasí všechny objednané rozměry, odstín atd …) a zašle kupujícímu potvrzení elektronickou poštou, že objednané zboží bylo zadáno do výroby se shrnutím informací k následnému doručení, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • 3.8. Takto kupujícím odeslaná a prodávajícím přijatá objednávka je závazná.
  3.9. V případě, že kupující potřebuje v objednávce učinit po jejím uzavření dodatečné změny, je to možné pouze za těchto okolností:

  3.9.1. U zboží, které je skladem, je možno změny v objednávce provádět pouze do té doby, než je vyexpedováno a odesláno na adresu kupujícího.
  3.9.2. U zboží, které je vyráběno na zakázku, je možné změny v objednávce provést do 48 hodin od data jeho objednání. Výjimku tvoří pouze zakázkově vyráběné matrace, u kterých je uvedeno zkrácené dodání 1-2 týdny, u kterých je možné změnu v objednávce provést jen do 24 hodin od data jejich objednání.

  3.10. V případě, že kupující přesto chtít učinit změny v uskutečněné objednávce po stanovených termínech viz bod 3.9.1. a bod 3.9.2. obchodních podmínek anebo bude chtít od kupní smlouvy (objednávky) odstoupit, již není možné tomuto požadavku vyhovět.

  3.10.1. Kupující bere na vědomí, že pokud kupující přesto bude trvat na změně objednávky po uvedených termínech, budou kupujícímu naúčtovány veškeré náklady související se změnou objednávky, jako jsou např. výrobní náklady, dopravné či jiné náklady, které mohou prodávajícímu vzniknout tímto jednáním ze strany kupujícího.
  3.10.2. Pokud se kupující rozhodne zrušit svou objednávku to uvedených termínech anebo v okamžiku, kdy je jím objednané zboží, které se vyrábí na zakázku, již vyrobené anebo se nachází v takovém stadiu výroby, kdy objednávku ve výrobě již není možné zrušit, je kupující povinen uhradit veškeré náklady na výrobu, dopravu a skladování daného výrobku, minimálně však ve výši 30% z ceny objednávky.
 • 3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 •  
 • 4. Cena zboží a platební podmínky 

4.1. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby (vyhovující způsob úhrady si zákazník sám zvolí v ojednávkovém formuláři při zadávání objednávky v eshopu):

    • 4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (tzn. celá částka objednávky je uhrazena v hotovosti při dodání);
    • 4.1.2. bezhotovostně bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury na celou částku objednávky (tzn. celá částka je uhrazena bezhotovostně převodem před dodáním objednávky)

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. U objednávek v ceně do 4.999,- Kč je cena dopravy po celé ČR 189,- Kč. U objednávek v ceně 5.000,- Kč a více je cena dopravy po celé ČR zdarma. Tyto ceny dopravy se vztahují pouze pro Českou Republiku. Cena dopravy na Slovensko je 990.- Kč při ceně objednávky do 30 000.- Kč a 490.- Kč při ceně objednávky nad 30 000.- Kč. Balné ani žádné další manipulační poplatky nejsou účtovány (není-li výslovně u daného zboží stanoveno jinak).
4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Výjimkou může být situace, že se uzavírá objednávka na zboží v netypickém provedení či rozměru, které nejsou u zboží standardně uvedeny, anebo na zboží v neobvyklém množství. O případném požadavku na úhradu zálohy je kupující informován neprodleně po zpracování objednávky prodávajícím. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (bankovním převodem) je kupní cena splatná do čtrnácti dnů (14) dnů v případě objednání roštů, matrací, lůžkovin a ložních souprav; do třiceti (30) dnů v případě objednání postelí a ostatního zboží s dodací lhůtou 4-6 týdnů či delší, a to od uzavření kupní smlouvy. V případě objednání zboží skladem je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů.
4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, aby byla řádně spárována s jeho objednávkou. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.9. Kupujícímu vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Při úhradě v hotovosti je daňový doklad předán kupujícímu při dodání zboží. Při bezhotovostní úhradě (bankovním převodem) je daňový doklad kupujícímu zaslán elektronickou poštou neprodleně po připsání platby na účet prodávajícího a v tiskové formě je následně dodání kupujícímu společně se zbožím. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroby, zboží vyráběné na zakázku), jakož i o dodávce zboží v uzavřeném hygienickém obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • 5.2.   Z hygienických důvodů nelze zpět vrátit v porušeném obalu matrace, polštáře, přikrývky, ložní soupravy a textilní sortiment, který přichází do přímého styku s tělem. Hygienickým obalem se rozumí nejspodnější obal, který kryje samotný výrobek.
 • 5.3.    U všech nabízených produktů je uvedeno, zda jsou skladem anebo zda jsou vyráběny na zakázku. U zakázkově vyráběných výrobků je možné si zvolit např. rozměr, odstín, povrchovou úpravu, výšku, šířku, zaoblení hran na postelích atd. - takovéto výrobky jsou vyráběny a upravovány na míru podle přání kupujícího.
 • 5.4.     Postele, dřevěný nábytek a většina matrací a roštů se vždy vyrábí a upravuje dle přání kupujícího dle parametrů uvedených u jednotlivých produktů.
 • 5.5.     Výjimkou z bodu 5.3 a 5.4 jsou takové varianty produktů, které jsou uvedeny "skladem" a tudíž považovány za standardní provedení.
 • 5.6.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@postele-loznice.com.
 • 5.7.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.6 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 5.8.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.6 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 5.9.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 5.10.   V případě, že zákazník odmítne převzít bezvadné zboží, které pro něj bylo vyrobeno na zakázku přesně dle jeho konfigurace (např. z důvodu, že si to rozmyslel apod ...), anebo zruší svou objednávku v okamžiku, kdy je zboží vyráběné na zakázku již vyrobené anebo se nachází v takovém stadiu výroby, kdy objednávku ve výrobě již není možné zrušit, je kupující povinen uhradit veškeré náklady na výrobu, dopravu a skladování daného výrobku, minimálně však ve výši 30% z ceny objednávky. 


6. Přeprava a dodání zboží

 • 6.1. Zboží je v souladu s kupní smlouvou doručeno na místo určené kupujícím v objednávce. Doprava zboží po celé ČR je zajišťována výhradně vlastními vozy prodávajícího, zboží není v žádném případě odesíláno přepravními společnostmi (není-li na výslovnou žádost zákazníka dohodnuto jinak). Výjimku může tvořit drobné zboží jako jsou anatomické polštáře či lůžkoviny, které mohou být zasílány na adresu kupujícího Českou poštou jako balík do ruky. Zboží dopravujeme pouze v rámci ČR.
 • 6.2 Před vlastním dodáním zboží je vždy zákazník s dostatečným předstihem telefonicky kontaktován kupujícím a je s ním dohodnut individuální termín dodání včetně přesné hodiny (a případné montáže postele). Den před vlastním dodáním je kupujícímu ještě zasílán informační email se shrnutím dohodnutého termínu dodání a s telefonickým kontaktem na pracovníka, který zboží bude doručovat (případně provádět montáž postele).
 • 6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží je kupujícímu dodáváno s vynesením do bytu, přičemž výjimku k vynesení zboží do bytu kupujícím tvoří postele, rošty a matrace prodloužených délek či šířek, které se nevejdou do výtahu v panelových domech; postele, rošty a matrace v panelových domech, ve kterých není výtah a místo určení se nachází v patře; postele, rošty a matrace v jinak spatně přístupných místech; komody; šatníky - v těchto případech je nutno k vynesení zboží ze strany zákazníka vždy zajistit asistenci jedné osoby .
 • 6.4. Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, přičemž zboží nepřevezme do čtrnácti (14) dnů od výzvy prodávajícího k odběru zboží nebo jiné lhůtě delší smluvené s prodávajícím, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká.
 • 6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 6.6. Při převzetí zboží (příp. po montáži) je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit našemu pracovníkovi a krátce závadu popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. Pokud se jedná o zboží, ke kterému není poskytována montáž, je kupující oprávněn zboží či jednotlivé dílce společně s naším pracovníkem vybalit a zkontrolovat. V případě shledání rozsáhlého poškození zboží nemusí kupující zásilku od prodávajícího převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že převzaté zboží je v pořádku a bez vad.
 • 6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 


7. Montáž zboží

 • 7.1. Ke všem postelím z nabídky kupujícího je poskytována montáž na místě u zákazníka zdarma. Tato služba je poskytována zcela automaticky a není třeba ji nijak sjednávat. V případě, že o montáž postele nemáte zájem, je možné to sdělit kupujícímu v  okamžiku, kdy je sjednáván dodací termín objednávky. Poskytnutím či neposkytnutím montáže není nijak ovlivněna záruční lhůta zboží. Tato služba je poskytována pouze v rámci ČR a Slovenska.
 • 7.2 K ostatnímu nábytku (s výjimkou postelí) není poskytována montáž. Jedná se zejména o šatníky, komody a noční stolky, pokud jsou dodávány v demontu. Montáž tohoto zboží si zákazník zajišťuje sám. U výrobků jsou přiloženy montážní návody v českém jazyce.

 

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (není-li u výrobku uvedena jiná záruční lhůta, např. prodloužené záruční lhůty na některé typy matrací).
8.5. Prodávající rozhodne o oprávněnosti podání reklamace ihned při osobním či elektronickém podání, ve složitých případech do dvou (2) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává zákonná doba 30 dní podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady a vyřešení reklamace. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí také další ustanovení §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
8.6. Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo, dýha, kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu). Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u čalouněných výrobků a matrací v rámci obvyklé zákonem stanovené tolerance +- 2% tolerance k uvedenému rozměru.
8.7. Prodávající splní řádně svůj závazek z kupní smlouvy i v případě, že jsou na zboží provedeny drobné technické změny.
8.8. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jakékoliv jeho provozovny a to emailem nebo telefonicky.
8.9. Další práva a povinnosti stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží může upravit reklamační řád prodávajícího, je-li prodávajícím vydán. 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • 9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@postele-loznice.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
 • 9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • 10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pouze pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Volitelně může kupující v rámci registrace uživatelského účtu souhlasit se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 10.5. Prodávající nepředává osobní údaje třetím osobám.
 • 10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. 

11. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 • 11.1. Pokud se kupující domnívá, že byl poškozen, nebo že jsme nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@postele-loznice.com
  11.2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  11.3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  11.4. U České obchodní inspekce, má kupující možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  11.5. Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  11.6. Kupující může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  11.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  11.8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  11.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.  

12. Elektronická evidence tržeb

 
 • 12.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • 12.2. Tato povinnost se vztahuje na hotovostní platby, tzn. dobírku, kdy zákazník platí za objednávku v hotovosti přímo našemu pracovníkovi.
 • 12.3. Povinnost se ze zákona nevztahuje na hotovostní platby při dodání zboží pomocí poštovní služby či přepravní společnosti, tzn. bude-li zboží zasláno např. českou poštou jako balík do ruky.
 • 12.4. Povinnost evidovat hotovostní platby online začíná dnem 1.3.2017.


13. Ochrana osobních údajů GDPR

13.1. S osobními údaji našich registrovaných zákazníků nakládáme v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů GDPR. 
13.2. Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
13.3. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). Veškeré změny můžete pohodlně provést ze svého zákaznického účtu.

Stručně a srozumitelně řečeno:
- S Vašimi osobními údaji nakládáme pouze v rozsahu nutném pro vyřízení a dodání Vaší objednávky
- Vaše osobní údaje chráníme a nikdy je nepředáváme třetím osobám
- Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje
- Své údaje můžete kdykoliv ze svého zákaznického účtu vymazat14. Záverečná ustanovení

 • 14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná
 • 14.4. Kontaktní telefon na prodávajícího 606 772 766, kontaktní email na prodávajícího: info@postele-loznice.com. 

 

 • Dne 1.1.2016 (bod. č. 12 aktualizován 28.2.2017; bod 13 aktualizován 22.5.2018; revize 1.5.2022)
 • Postele-Ložnice